Ny type hash giver kraftige psykoser

Ny type hash giver kraftige psykoser

Det er almen viden at et længerevarende forbrug af cannabis/hash kan lede til psykoser og andre psykiske og fysiske lidelser. Har man røget hash dagligt i en længere periode i sit liv, risikerer man at forårsage kroniske skader i hjernen som vil vare ved resten af livet.

Ny type hash

Nu er der kommet en ny type hash på markedet, nemlig syntetisk fremstillet THC. Stoffet kaldes Spice eller K2 over det meste af verden, i Norge kaldes det ofte for Jazz. Spice, ligner krydderurter som navnet også antyder og bliver altså fremstillet på illegale laboratorier verden over.

Kraftig rus

Den rus man opnår ved at ryge Spice, er ofte en del kraftigere end ved almindelig hash. Symptomerne og rus virkningerne er de samme som almindelig hash, men altså markant kraftigere, hvilket kan føre til endnu kraftigere psykoser og andre lidelser. Psykoser foranledet af Spice, kan forekomme allerede efter meget få indtag, hvilket gør stoffet ekstremt farligt.

Billigere end almindelig cannabis

Udover at Spice har en kraftigere virkning, så er det også billigere end almindelig hash. Det vil desværre også betyde at det meget hurtigt bliver udbredt. Er man i tvivl om en af ens nærmeste indtager Spice, kan man nu lave en test for det. Det er en Spice urintest som nu er udviklet og det er primært bekymrede forældre som anvender dem på deres børn når de er i tvivl. Spicetesten virker ligesom en almindelig narkotest og prisen er omtrent den samme. Spice kan modsat hash spores i kun få døgn. Resultatet på en spicetest kommer efter ganske få minutter og testen er utrolig nem at anvende. Sikkerheden på en sådan narkotest ligger på omkring 98-99%.

Coaching

Coaching

Personlig rådgivning – Coaching

Selvtillid er noget alle gerne vil have. Det afspejler sundhed, styrke, glæde og mening med livet. Såvel selvtillid som selvværd er baseret på din egen vurdering samt på de krav, du lærer at stille til andre. Selvtillid indebærer at du respekterer dine egne personlige rettigheder og samtidig respekterer andres.

Psykologen og samtaleterapien kan hjælpe dig med at finde skjulte ressourcer og få modet til at stole på egne kræfter og de muligheder der er i din verden. Det kræver indsigt og selvforståelse at finde de mønstre, der eventuelt er med til at låse os fast. Vi må lære at finde de adfærdsmønstre der hæmmer og hindrer os. Vi må lære hvordan vi selv kan gøre noget ved det og turde gøre det!

” Det er svært at være tapper – sagde Grislingen med et lille snøft når man bare er et Meget lille dyr. Ninka Ninus, som have meget travlt med at skrive, så op og sagde: “Det er netop fordi du er et meget lille dyr, at du bliver så nyttig for os i de begivenheder der forestår”.
(Fra Peter Plys)

En væsentlig side af coaching

En væsentlig side af coaching omfatter en psykologisk iagttagelse og mentale træningsmetoder. Det handler endvidere om at psykologen er inspirerende og motiverende i forhold til det, der skal opnås på arbejdspladsen såvel som på sportspladsen. Det gælder også i perioderne mellem konkurrencerne, i hverdagen på arbejdspladsen og også om at få enkelt individer til at fungere som et team. Kort sagt handler det om at skabe et frugtbart trænings-, arbejds- og konkurrencemiljø.

Coaching handler endelig også om at øge menneskers selvværd/tillid og hjælpe med at udvikle personligheden i bred forstand.

”Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan
ændre, mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at
se forskellen”
(Marcus Arelius, 150 f. Kr.)

Stress & mobning

Stress & mobning

Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er nu for alvor ved at være sat på dagsordenen. I arbejdsministeriets rapport (Psyko- sociale risikofaktorer i arbejdslivet: Arbejdsministeriet 1995) slås det det fast, at det er bydende nødvendigt, at der på alle niveauer – virksomhederne selv, Arbejdstilsynet, B.S.T., branchesikkerhedsrådene samt organisationerne på arbejdsmarkedet tages anderledes og mere gennemgribende fast om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, hvis udviklingen med at stigende antal psykiske arbejdsskader samt psykisk nedslidning skal vendes.

Rapporten er i god overensstemmelse med de mål, som fremgår af regeringens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år 2005. Her opstilles en række visioner, som skal præge arbejdsindsatsen de nærmeste år- det psykiske område er nævnt som et selvstændigt område.

Dette betyder bl.a. at ledelse og medarbejdere i virksomheder, skoler og institutioner skal definere og skabe det, de forstår ved at godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvorfor kan samtaleterapi hjælpe mod stress og mobning ?

Hvad er stress?

Vi taler tit i hverdagen om at vi er stressede. Både i vort arbejde og i familien. Vi er tilbøjelige til at benytte ordet stress, som var det en entydig betegnelse for noget, vi alle præcist ved, hvad er. Men det er meget vigtigt, at der ikke går inflation i ordet stress, så det bliver brugt for almindelig travlhed. For hermed kan begrebet miste sin alvorlige betydning. Stress defineres som den tilstand der opstår, når man udsættes for en belastning, som man ikke har evner eller ressourcer til at klare.

Stress ledsages af ulyst og anspændthed

Stress forveksles ofte med travlhed. Men almindelig travlhed giver ofte en følelse af lyst og glæde

Stress er ikke en sygdom, men en fysiologisk reaktion, som sættes i gang, når vi udsættes for mere end vi plejer, gennem længere tid.

Kortvarig stress kan være stimulerende og udviklende, mens langvarig stress kan med -føre sygdom.

Stress viser sig som:

Fysiske kendetegn: Hjertebanken, hovedpine, indre uro, ofte syg, svedeture, appetitløshed.

Psykiske kendetegn: Rastløshed, træthed, koncentrationsbesvær, evt. depression.

Kendetegn ved adfærd: nedsat præstationsevne, manglende engagement, vrede, søvnløshed, øget forbrug af diverse stimulanser, aggressivitet, ingen humoristisk sans.

Stress og nedsat livskvalitet er ikke i sig selv sygdomme, men kan være vigtige tegn på, at en sygdom er i anmarch, at der skal gøres noget ved situationen, eller at en sygdom er forkert behandlet.

Mobning

Hvad er mobning?

Mobbing er et dagligdags engelsk udtryk. Det betyder noget i retning af at ” overfalde i flok”, ”lave ballade eller vold sammen” fysisk som psykisk. På dansk er det blevet til mobning.

Næsten ethvert menneske har sine egne erfaringer fra situationer, hvor de selv eller andre ikke har ”passet” ind i gruppen. Gruppens, arbejdspladsens eller klassens arbejdsro er af en eller anden grund kommet ud af balance fulgt af aggressive forstyrrelser, som udgår fra eller centreres omkring et bestemt menneske.

Til slut opstår den situation der bedst kan beskrives med ”alle mod en”. Når ofret er brugt op, vender mobberne tilbage til ”lov og orden” og opløses igen til stort set omgængelige individer uden specielle særtræk! Men tilbage står ofret uden mulighed for at komme videre og ofte uden forståelse for hvorfor det skete og med mange sår på sjæl og legeme.

Individuel psykoterapi og samtaleterapi

Individuel psykoterapi og samtaleterapi

Ved du hvad psykoterapi og samtaleterapi er?

Ved du hvad psykoterapi og samtaleterapi er? Kender du nogen, der har gået i terapi? Hvad vil det sige at gå i terapi?

Psykoterapi og samtaleterapi i snævreste forstand behandling af psykiske lidelser ved hjælp af psykologiske metoder. Men nu til dags er det langtfra bare mennesker med psykiske lidelser, der går i terapi. For mange er det efterhånden også blevet en vej til personlig vækst og udvikling.

Selve ordet terapi er græsk og kan betyde pleje, mens ordet psyke drejer sig om ånd eller sjæl. Psykoterapi er derfor i videste forstand pleje af sjælen.

Generelt kan man sige at psykoterapi

Generelt kan man sige at psykoterapi handler om indsigt. Man skal i psykoterapi tilegne sig en ny oplevelse af problemerne, se dem i et nyt lys eller give dem ny mening. Man kan sammenligne det med at løsningen af løse et puslespil.. Nye indsigter i psykoterapi fremkommer gradvist, trin for trin, efterhånden som man opnår styrke til at erkende sit eget bidrag til problemerne.

Så kort sagt er psykoterapi en hjælp, et stykke værktøj- hvor du giver dig selv rum og tid til eftertanke. Gennem psykoterapi kan du lære dine tanker, følelser og handlinger at kende og sætte dit liv ind i en større sammenhæng.

Supervision

Supervision er en kontraktmæssig tidsbestemt, støttende, igangsættende og fagligt kontrollerende proces, hvor en mere erfaren fagfælle hjælper en mindre erfaren fagfælle som er i gang med at uddanne sig eller sætte sig ind i et nyt område.

 Supervisionssamtalen kan opdeles i faser:

1) Hvad er problemet

2) Hvad er problemet i problemet

3) Kontrakten ” Find det realistisk mulige”

4) Undersøgelsen

5) Produktmarkering – Undersøgelsen er slut. ”Er vi der nu, var det det, du ville have”?

6) Markering er belæring. – ” Hvad har du lært af det her”?

7) Evaluering

Familierådgivning

Familierådgivning

De fleste bliver forældre uden særlige forudsætninger

De fleste bliver forældre uden særlige forudsætninger.  Vi går ud fra, at alle fra naturens hånd er udstyret med  evner til at tage os af vores børn (og andre), men er det nu helt rigtigt?

Det er og kan være svært at opdrage sine børn og gøre det godt og det vil alle forældre. Men nemt er det ikke.  Hvordan opdrager vi vores børn til at være ansvarsbevidste og selvstændige mennesker?

 • Lær børnene autencitet (oprigtig, sand, virkelig)
 • Hav tid og rum for kærlighed
 • Nyd dine børn
 • Anerkend børnenes værdighed
 • Giv ægte kærlighed
 • Accepter din værdighed som forælder
 • Vær tydelig, når det gælder indhold af grænser.

”Jeg taler helst med børn, Thi  om dem tør
man dog håbe, at de kan blive fornuftsvæsener.
Men de, der er blevet det – Herre Jemini”
 (Søren Kierkegaard)

Vi er alle forskellige og ofte er vi blevet opdraget forskelligt. Hvordan koordinerer vi så i fællesskab den opdragelse, vi tror, er bedst for vores børn?

En af metoderne er, at forældrene er enige om følgende:

 • At lytte til deres børn på en aktiv måde
 • At sende klare “jeg – budskaber”
 • At løse konflikter, så alle parter ”vinder”

At ville og at gerne ville
Det er slet ikke nok
at man gerne vil.

Der skal både lidt mer
Og lidt mindre til.
Ved begrebernes luner
Og ved ordenes spil
Er det mer – og først virkelig nok:
At  man vil!
( Piet Hein)

Læs mere om samtaleterapi her.

Idrætspsykologi

Idrætspsykologi

Den professionelle Idrætspsykologi

”Mennesket leger kun, når det i ordets fulde
betydning er menneske – og det er kun et fuldstændigt
menneske, når det leger”
(Friedrich Schiller 1759-1805)

Undskyldninger er der nok af også indenfor sportens verden. Men hvad handler undskyldninger egentlig om? Er det fordi man ikke er forberedt ordentligt, har dårlig samvittighed og dermed vil fralægge sig ansvaret? Er dårlig til at samarbejde og det er alle de andre på holdets skyld?  At man er en dårlig taber? Eller er undskyldningerne reelle nok? Hvornår er det vigtigt, at man tager et medansvar eller et personligt ansvar?

Dette illustrerer nogle af de problemstillinger, man kan bruge en idrætspsykolog til f.eks. sammen med træneren, idrætsudøveren/ idrætsudøverne.

Koncentration
Man siger at vi højst kan koncentrere os om et emne i ca. 4 sekunder

Effektiv koncentration kræver total opfattelse. Graden af koncentration reguleres stort set af dig selv, og ikke bare af de forstyrrelser, du er udsat for.

Få styr på forstyrrelser: Du skal være bevidst om en forstyrrelse, før du kan tage dig af den og komme til at styre den. Selve det at være klar over, at du bliver forstyrret, hjælper dig til at rette din opmærksomhed det rigtige sted hen.

Prøv at overvåge din adfærd ved at bedømme dine koncentrationsniveauer. Spørg dig selv: Er din opmærksomhed fokuseret eller har den tendens til at flakke? Opfatter du virkelig den information, du beskæftiger dig med, eller skimter du bare overfladen?

Det er ikke kun alt for let at læse sig gennem ord uden at opfatte, hvad de betyder. Det er ikke kun spild af tid, du går  også glip af de fordele, som den koncentrerede læsning ville give.

Vær sikker på, at du er helt klar over, hvad det er for en opgave, du er i gang med. Hvis du har gjort dit formål klart, kan du fokusere og opretholde din koncentration, og du kan reducere psykisk distraktion.

Hold dig til et emne ad gangen for at koncentrere din opmærksomhed. Fysiske forstyrrelser er lige så farlige som psykiske, men det er lettere at komme dem til livs.

Sørg for at dit arbejdsområde ikke er fyldt med rod og er fri for potentielt forstyrrende ting

Hvis du arbejder hjemme, skal du sørge for at reservere et bestemt område til den opgave, du arbejder med – på den måde bliver du også mindet om dens formål

Mobil og alm. telefon kan vise sig at være en alvorlig ødelægger af koncentrationsevnen. En telefonsvarer kan være en uvurderlig hjælp til koncentration forudsat at du ikke fristes til at kontrollere den efter hver opringning

Det gælder som med alt andet, at jo mere motiveret du er, jo mere vil du opnå. Hvis du organiserer både din hjerne og dit arbejde er du godt hjulpet med hensyn til at opnå det du vil.

Mental styrketræning

Nøglepunkter:
GENNEMTRÆNET OPLADNING ER DEN BASIS, HVORPÅ VI KAN BASERE MENTAL STYRKE I HVERDAGEN ELLER I SPORTEN.
HVIS MAN VIL VÆRE STÆRKERE, ER REGLERNE FÅ, MEN ENKLE: LÆR DIG SELV AT SKABE STÆRKE BØLGER AF OPLADNING I SAMME UDSTRÆKNING, SOM DU LAVER BØLGER AF STRESS.

Dit centrale nervesystem kan ikke “se” forskel på noget, som bliver levende beskrevet i billeder, og noget som virkelig sker. Mens man ikke direkte kan kontrollere sine følelser, kan man direkte styre sine tanker. Kontroller og styr retningen og indholdet af dine tanker, og du vil opdage, at du opnår betydelig kontrol over dine følelser. Vis udvendigt, hvad du ønsker at føle indvendigt.

Ved at se ud som du føler, forstærker du dine følelser. Hvis du ikke synes om dine nuværende følelser, skal du ændre dit ansigtsudtryk. Sørg for at udvikle din evne til at visualisere positive billeder ved at fylde dig selv med positive følelser. I næsten enhver situation vil evnen til at kunne grine ad det hele give dig kontrol over situationen.

Når formålet er mental styrketræning, er den ideelle længde af træningsperioden mellem tyve og tredive minutter. Uden tilstrækkelig føde, vand og søvn er vi alle tabere. Menneskelig succes er i enhver situation afhængig af den rigtige opladning.

FØDSELSDEPRESSION

FØDSELSDEPRESSION

Under graviditet føler en del kvinder sig triste

Under graviditet føler en del kvinder sig triste og deres stemningsleje er væsentligt under hvad de ellers oplever. Konflikter, for eksempel fra opvæksten, eller fra forholdet til folk der står dem nær, kan trænge sig på og det kan kræve stor psykisk energi.

Som en del af det at forberede sig til det nye moderskab, ønsker mange kvinder en psykologs hjælp til at bearbejde disse påtrængende konflikter og følelser. Det er min erfaring, at hjælp til udsatte kvinder, allerede i graviditetsfasen, kan forebygge en depression efter fødslen.

Efter en fødsel er mange kvinder psykisk følsomme

Efter en fødsel er mange kvinder psykisk følsomme og omkring 10% udvikler en fødsels-depression. En fødselsdepression kan hos nogle opstå umiddelbart efter fødslen, men det mest almindelige er at det sker 3-4 måneder efter.

Mange kvinder der udvikler en fødselsdepression får ikke den nødvendige hjælp, fordi deres symptomer simpelthen underkendes eller også forveksles med de normale stemningsudsving som de fleste kvinder oplever efter en fødsel. Det er derfor vigtigt, at kvinder, med en truende fødselsdepression, tilbydes hjælp fra en psykolog i tide, så hun undgår en negativ udvikling i forholdet til sit barn. Et af de mest almindelige symptomer på fødselsdepression er således at kvinden ikke magter at tage sig af sit barn.

Min basiserfaring med de problemer der kan opstå omkring fødsel og graviditet. Som psykolog har jeg, blandt andet gennem mit arbejde erfaring i arbejdet med gravide og med kvinder i det tidlige moderskab.

I sager der vedrører graviditet og fødsel, arbejder jeg primært med den såkaldte psyko-dynamiske terapi, men også med inspiration fra nyere forskning indenfor udviklingspsykologien.

STRESSBEHANDLING

Stress igennem længere tid er farlig

De fleste mennesker føler sig i perioder stressede. Det kan være på grund af et for stort arbejdspres eller der kan være problemer i familien som presser på. Forbigående stress er normalt. Er den stressede tilstand derimod vedvarende, er der grund til at standse op og tage din situation op til overvejelse. Stress som varer ved i måneder er farlig for dit helbred. Stress som ikke behandles kan føre til depression med betydelig forringet livskvalitet til følge.

Symptomer på stress udvikler sig som oftest langsomt

Symptomer på stress udvikler sig som oftest langsomt og derfor er mange ikke klar over, hvor alvorlig situationen kan være. Det første symptom på stress er som regel svigtende koncentrationsevne. Du føler at du overbelastes med informationer. Du får en følelse af, at du skal opfylde andres behov og at dine egne behov tilsidesættes. Du får svært ved at træffe beslutninger, alt går langsommere. Du får tendens til at trække dig tilbage i din egen verden og du mister måske kontakt til de kolleger eller familiemedlemmer som ellers stod dig nær. Du begynder at føle en udpræget træthed, manglende livskraft og mangel på engagement. Der kommer mærkbare fysiske symptomer: hovedpine, uro og muskelspændinger.

Hos de personer der lider af mærkbart stress

Hos de personer der lider af mærkbart stress er det min erfaring, at der næsten altid er problemer i parforholdet. Din partner er som regel den, der først mærker din belastede situation og sexlysten er for nedadgående eller næsten helt ophørt. På grund af de massive søvnproblemer, den megen rastløshed og uro vælger mange at dulme sig med alkohol.

Jeg har gode erfaringer med at tilbyde parterapi til personer der lider af stress. En engageret ægtefælles hjælp og støtte er en betydelig faktor i helbredelsen af din belastede og stressfyldte situation.

Til kamp mod depression

Til kamp mod depression

DEPRESSION skal bekæmpes med samtaler

I de fleste menneskers liv kan der komme perioder af nedtrykthed og naturlig sorg. En sådan periode med nedtrykthed kan for nogle være et signal om at tage det mere roligt, tænke over  livet og forsøge at ændre på forhold der ikke er tilfredsstillende.

Hvis du lider af en mere permanent nedtrykthed, hvor du det meste af tiden føler dig ked af det og trist, har du måske en depression. En depression har forskellige sværhedsgrader fra den lette til den middelsvære og til den svære depression.

Der er forskellige symptomer

Der er forskellige symptomer du skal være opmærksom på, hvis du lider af en depression. Den deprimerede har svært ved at glæde sig over noget.

 • Du har tabt interessen for det, du plejer at være optaget af.
 • Du føler det som om du ingen kræfter har og du kører hurtigt træt.
 • Din selvtillid vakler og du føler dig ikke mere lige så god som andre.
 • Du går og bebrejder dig selv og får let skyldfølelse.
 • Du har svært ved at tænke klart og træffe dagligdags beslutninger.
 • Du føler dig urolig og rastløs.
 • Du har svært ved at falde i søvn og vågner flere gange i løbet af natten.
 • Du vågner tidligere end du plejer og så begynder tankerne om, hvordan du skal komme igennem den nye dag som på det nærmeste truer dig. Måske har du tabt i vægt eller, omvendt, din appetit er blevet større og du har taget på.

En depression er en pinefuld tilstand

En depression er en pinefuld tilstand men med den rigtige behandling vil den altid forsvinde. Mange mennesker går alt for lang tid med en pinefuld følelse af tristhed. Nogle forsøger at bortforklare eller bagatellisere problemerne og slår det hen med, at der bare skal gå lidt tid eller at ferien nok skal hjælpe, osv. Det er ærgerligt og trist, når der nu findes god hjælp og behandling.

I min praksis

I min praksis arbejder jeg med personer med depression ud fra den antagelse, at det er tankerne der skaber vore følelser. Det er de negative tænkemåder, holdninger og antagelser du skal arbejde med. Det er vigtigt at få vendt det negative syn på dig selv, på omverdenen og på fremtiden. Samtidig arbejder du med dine relationer forstået som forholdet til din ægtefælle, dine børn, familie og andre som står dig nær og som spiller en vigtig rolle i helbredelsen.

Du vil føle en utrolig lettelse ved at mærke, hvordan følelsespresset ændres, når du bliver i stand at gennemskue dit eget mønster og derefter handle på nye og mere livgivende måder.

FamilieTerapi

FamilieTerapi

Ved familieterapi

Ved familieterapi tages udgangspunkt i den såkaldte systemiske terapi. Her arbejdes med at skabe forandring indenfor systemet af relationer, som hele familien er en del af.

Det er således familien der er i fokus helt fra begyndelsen. Ofte drejer det sig om et forældrepar og deres børn. Også andre personer der er tæt på familien kan imidlertid, hvis familien ønsker det, inddrages i en familieterapi.

I terapisituationen opfattes familien som et system

I terapisituationen opfattes familien som et system, hvor adfærd hos et familiemedlem påvirker adfærd hos andre medlemmer af familien. Problemer ses derfor som hørende til i familiens indbyrdes samspil, og altså ikke som noget den enkelte er årsag til, eller skyld i.

Mulige løsninger skal derfor også findes i det indbyrdes samspil i familien og i relationerne mellem de enkelte familie-medlemmer, sådan at forstå, at forandring hos én enkelt person sætter gang i forandringer hos de andre. Dermed ændres hele den måde familien er sammen på i hverdagen. I familieterapi er der konstant fokus på at afdække ressourcer og identificere løsninger. Gennem familieterapien bliver problemer vendt til løsninger.

Selve samtalen

Selve samtalen foregår sådan, at jeg interviewer familiemedlemmerne enkeltvist, mens de andre lytter. Der vil derfor ikke blive lejlighed til at familien, under terapien, taler ret meget sammen. I stedet er det tanken at den enkelte kommenterer og reflekterer på det der bringes frem af de øvrige. Dermed skabes samtalen som en konsekvens af refleksionerne på de andres tanker. Da tiden mellem de enkelte samtaler er af stor betydning, stiller jeg ofte familien nogle opgaver. Disse opgaver og resultaterne af dem danner ofte udgangspunkt for næste samtale i familieterapien.