Et liv i balance..

Vil du bytte din ubalance, smerte, eller stress med ro, glæde og overskud?

At mærke ro, glæde og afklaring, er forudsætningen for at stå solidt i sig selv. At mærke overskud og lyst til omverdenen og til sig selv, er forudsætningen for at turde både at give og tage imod. At leve i stress er at leve livet farligt og forkert!

Vi gør en forskel for dig. Her kan du aflevere det du gerne vil af med, og til gengæld blive fyldt med det du allerhest vil have og mærke i dig, i stedet.

Vi er glade for at gøre en forskel, og for at plante lys, glæde og ny energi i mennesker, gennem at lægge indre smerte, frygt, ubalance eller stress bag sig. Det er aldrig for sent at ønske sig et liv i harmoni og balance. Indeni og udenpå ! Her kan du finde den coaching og/eller behandling du har brug for.

PERSONLIG TRIVSEL OG BALANCE

  * Trivselssamtaler – Personlig coaching og sparring

  * Hjælp og sparring til din årlige medarbejder trivselssamtale på jobbet

STRESS COACHING OG BEHANDLING

Individuel stress coaching

* Når du vil slippe den stress du går med, og som er blevet en fast del af din hverdag!

* Kom hel tilbage efter stressnedbrud eller sygemelding

STUDIESTRESS OG EKSAMENSANGST

 Kom succesfuldt gennem din uddannelse!

* Coaching og behandling, effektive værktøjer

Positive forandringer til mennesker og virksomheder indenfor:

• Personlig livsstils og karriere coaching
• Individuel stress coaching og behandling
• Ledelses coaching
• Organisationsudvikling og HR
• Stress håndtering i virksomheder 
• Trivselssamtaler – og målinger
• Workshops, kurser og forløb. 

Du kan booke os til personlig og konkret opgaveløsning, coaching, sparring eller behandling, ligesom vi løser opgaver som et team.

Vores fokus er Afklaring – Berigelse og Fremdrift!

Det er, hvad jeg kan give dig, uanset om du personligt, fagligt eller virksomhedsmæssigt står med en udfordring eller opgave.

Afklaringen giver ro og overblik, og afklaring er forudsætningen for enhver god beslutning.

Berigelsen er at tage alt det bedste med sig fra den nu-situation man står i. At lære af det som ikke fungerede, og at være så meget desto koncentreret på alt det som fungerer, og har værdi.

Fremdriften ligger i at få et fornyet og forstærket afsæt. At få tilført ny energi og glæde og at mærke overskud og overblik over det, som skal gøres.

Personlig Effektivitets- og Ledertræning

Et personlig tilrettet program, der tager fat i ens dagligdag. Prøv i første omgang at svare på følgende:

  • Tingene bliver gjort rigtigt første gang ?
  • Vi får taget stilling til tingene samme dag de modtages ?
  • Vi prioriterer løbende så planlægningen fungerer ?
  • Dagligdagen virker nogenlunde organiseret for os alle ?
  • Jeg er sjældent stresset – og sover godt om natten ?
  • Folk her har ro i sindet og er velfungerende ?
  • Vi tjener heldigvis penge ?
  • Her roder det ingen steder ?
  • Jeg har overskud til at være kreativ og innovativ ?

Strategi – udformning og gennemførelse

Virkeligheden overhaler somme tider planerne inden om.

Visioner og drømme er svært omsættelige.

Vaner og rutiner gør det svært at matche kravene udefra.

En professionel virksomhed ved, hvad den vil. Og frem for alt – den kan fortælle om det.

En rigtig gennemtænkt forretningsplan lavet med et gennemprøvet værktøj giver gennemslagskraft til virksomhedens ledelse.

Så svært er det trods alt heller ikke at spise en ko – men det hjælper at lade slagteren skære den op i mindre stykker.

Hvis du vil vide, hvor du står har vi Virksomhedsanalysen, der kan belyse det.
Den er i øvrigt gratis.

Effektiv Organisering

Spørgsmålet er om dine medarbejdere fortjener en virksomhed med arbejdsglæde uden stress ?

Kroppens organer har hver deres funktion. Uden målopfyldelse fra hver – ingen liv.

En virksomhed har det stort set på sammen måde. Lige bortset fra at lederne forsøger at være respirator, pacemaker, kolestorolsænker og meget andet.

Der findes måder at organisere virksomheder på, der flytter fokus fra håndvasken til produkterne.

Det er en sikker måde at nå selv ekspansive mål, med hurtig integration af nye medarbejdere og nye metoder uden så meget snak om forandringsparathed og andre management buzz ord.

Personlig Sundhedsprofil

Den personlige sundhedsprofil koncentrerer sig om den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og livsstilsmønstre. Vi tager altid udgangspunkt i personens ressourcer og oplevelse af egen sundhed. Vi fokuserer på de områder, hvor medarbejderen føler størst motivation for at ændre livsstil, da det er her chancen for succes for medarbejderen er størst. Personlige sundhedsprofiler kan foretages både på store personalegrupper eller for enkelte medarbejdere.

Samtaler

Foruden at fungere som en hjælp til den enkelte medarbejder danner de mange personlige sundhedsprofiler tilsammen et mere detaljeret og nuanceret billede af virksomhedens sundhed end udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil kan give. Således oplever vi ofte, at vi gennem de personlige samtaler bliver bekendt med nogle generelle problemer i virksomheden, som ellers ikke ville være blevet afdækket.

Grupper

De personlige sundhedsprofiler kan også foretages i grupper af 4-8 personer og varer 4-6 timer. Gruppedynamikken øger ofte motivationen og danner grundlag for støtte i medarbejdergruppen. Der vil være enkelte områder som man ikke vil kunne arbejde med, omvendt er det ressourcebesparende for virksomheden.

Formål

at få medarbejderen til at arbejde med og tage ansvar for egen sundhed
at medarbejderen opsætter personlige mål for en bedre sundhed
at hjælpe medarbejderen med at ændre livsstil
at give et mere detaljeret billede af den generelle sundhed blandt med-arbejderne, som ikke kan opdages via de spørgeskemaundersøgelser som foretages i Virksomhedens Sundhedsprofil.

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af en Personlig Sundhedsprofil gennem en   1-1 ½ times samtale mellem medarbejder og en sundhedskonsulent fra os. Igennem samtalen kortlægges medarbejderens ressourcer, ønsker og mål i forbindelse med kostvaner, motion, trivsel, arbejdsmiljø, rygevaner, alkohol-vaner, medicinforbrug mm. Endvidere får medarbejderen tilbudt måling af blodtryk, blodsukker, kulilte samt udregning af BMI (Body Mass Index). Samtalen ender ud med, at medarbejderen skriftligt formulerer egne mål for ændring af livsstil.

Efter samtalerne analyserer vi samtlige Personlige Sundhedsprofiler og udarbejder en rapport, der giver et generelt billede af medarbejdernes sundhed. På denne baggrund fremkommer vores sundhedskonsulent med konkrete forslag til sundhedsfremmende ændringer på arbejdspladsen. Disse prioriteres og planlægges sammen med ledelsen og eventuelle medarbejderrepræsentanter.

Senest 6 måneder efter første samtale afholdes anden samtale med med-arbejderne. Her følges der op på de mål, som medarbejderen havde sat og nye kan udformes. Vi udarbejder endnu en statusmelding til ledelsen.

Sundhedsprofiler

Sundhedsprofiler

Sundhedsprofiler er et redskab til at fremme sundheden for den enkelte medarbejder eller for virksomheden generelt. Profilerne kan give et retvisende billede af virksomhedens sundhedstilstand ud fra analyse af medarbejdernes sundhed og livsstilsmønstre.

Virksomhedens Sundhedsprofil

Udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil er et vigtigt redskab for virksomheder, som gerne vil danne sig et overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel.

Virksomhedens Sundhedsprofil er en rapport baseret på en anonym spørgeskema-undersøgelse i enten hele eller dele af virksomheden. På denne baggrund identificerer og prioriterer virksomheden i samarbejde med os, hvilke specifikke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes. Eksempler på dette kan være:

Eksempler

Frugtordning.
Sundere mad i virksomheden.
Kostvejledning og hjælp til vægtreduktion.
Rygeafvænning og rygepolitik
Mulighed for at dyrke motion i virksomheden.
Cykelordninger
Hjælp til ændring af medarbejdernes usunde livsstilsmønstre gennem udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler.
Trivselssamtaler

Formål

at give virksomheden et overblik over sundheden i virksomheden
at hjælpe virksomheden med at identificere og prioritere, hvor der bedst kan sættes ind for at skabe en sundere virksomhed samtidig med at tid og ressourcer udnyttes bedst muligt
at skabe mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sund-hedstilstande
mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sundhedstilstanden
at danne grundlag for udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler for de enkelte medarbejdere

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil ved, at en konsulent fra os og evt. en arbejdsgruppe fra virksomheden sammen tilrettelægger forløbet og spørgeskemaets indhold. På baggrund af analyse af  spørgeskemaerne, vurderer vi sammen, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen anbefaler vi normalt offentliggøres i virksomheden for at skabe synlighed og bevidsthed omkring sundheden i virksomheden.

Sund Medarbejder – Sund Virksomhed

Konceptet Sund Medarbejder

Konceptet Sund Medarbejder – Sund Virksomhed er udsprunget af en ide om at hvis virksomheden er sund, forstået på den måde at den tilbyder sund levevis og et godt arbejdsmiljø, vil medarbejdernes sundhed og trivsel øges og virksomheden dermed blive stærkere.

Virksomheden og medarbejderne kan i fællesskab udvikle synergi og øge produktiviteten men det forudsætter de rette omgivelser og overskud. Her er sundhedsfremme og forebyggelse et essentielt område idet sådanne tiltag vil føre til bedre arbejdsvilkår for medarbejdergruppen.

Konceptets gevinst for virksomheden

Konceptets gevinst for virksomheden er tydelig men det er ikke kun bedre arbejdsvilkår og øget trivsel det fører med sig, også et image om en sund og etisk arbejdsplads med en moderne virksomhedskultur, kan gøre den attraktiv for nye og fastholde nuværende medarbejdere.

Gevinsten for medarbejderne er selvfølgelig en sundere levevis og større velbefindende. Dette vil ikke kun have betydning på arbejdet men også i fritiden idet, de ”nye gode vaner” vil kunne tages med hjem og påvirke evt. familie til en generel sundere levevis.

Hvorfor skal virksomhederne bekymre sig om medarbejdernes sundhed:

Færre sygedage betyder større menneskeligt og økonomisk overskud.
Medarbejderne befinder sig en meget stor del af deres liv på arbejdspladsen. I en fortravlet hverdag tilegner de sig derfor også mange dårlige vaner på arbejdet.
Hvis alle medarbejdere og virksomheden støtter og hjælper hinanden med en sundere livsstil er det meget lettere at ændre sit liv til et sundere og gladere liv.
Det er billigere at forebygge frem for at reparere.
Tilfredse medarbejdere bliver i virksomheden og det betyder lav personaleomsætning.
Mange medarbejdere udsættes for passiv rygning på arbejdet uden at kunne fravælge det.
Medarbejderne bliver mere loyale, når virksomheden bekymrer sig om dem.
En god sund arbejdsplads har lettere ved at tiltrække nye sunde gode medarbejdere.

Følgerne af vores livsstil

100.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det.
80% af personer med diabetes er overvægtige.
Hos overvægtige voksne forekommer flere sygdomme oftere end hos normalvægtige. Fx. blodpropper i hjertet og hjernen samt forskellige kræft- og gigtformer.
Tobak, alkohol, mangel på motion og usund kost er årsag til 1/3 af alle dødsfald i Danmark.
Rygning bevirker at blodet lettere klumper sammen. Deraf større risiko for blodpropper.
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft og hjerte-karsygdomme.
Børn af rygende forældre får oftere astma.
Passive rygere udsættes, for de samme skadelige og kræftfremkaldende stoffer, som rygeren selv udsættes for under rygningen.
12.000 danskere dør årligt som følge af deres rygning.
Rygere rammes ofte i deres bedste alder af lungekræft, rygerlunger, blodpropper eller hjerneblødninger.