Hvad er psykoterapi?

hvorfor coaching

Psykoterapi er støtte til:

 • at nå de mål du har sat
 • at forme det liv du ønsker
 • at løse de konflikter og kriser du ønsker løst.

Midlet er:

Du lærer:

 • hvordan du tænker
 • hvordan du føler
 • hvordan du taler
 • hvordan du handler

Kun derved undgår du at gentage gamle livsmønstre.
Livsmønstre der engang var gode, men som i dag er »dumme« og ødelæggende for dig.

Hvorfor psykoterapi?

Hvis du ønsker:

 • at være glad og tilfreds
 • at have selvværd og selvtillid
 • at holde af dig selv

Hvis du gerne vil:

 • føle frihed
 • føle ansvarlighed bestemme selv

Hvis du oplever:

 • almindelige livskriser
 • akut krise og sorg
 • misbrug
 • angst
 • konflikter
 • spiseforstyrrelser
 • smerter i kroppen

Ved hjælp af psykoterapi kan du forme det liv du ønsker!
Ved hjælp af psykoterapi kan du bearbejde og løse dine problemer, hvis du vil!

Terapeutiske metoder

Terapeutiske metoder

Udgangspunktet i behandlingen er den enkeltes egen oplevelse

Udgangspunktet i behandlingen er den enkeltes egen oplevelse af de forskellige problemstillinger, hvorfor der indledningsvist vil blive sat fokus på at afklare disse.

Forventninger til samtaleforløbet

Dernæst vil der blive aftalt, hvad vedkommende ønsker at få hjælp til/arbejde med. Herudover vil det være vigtigt at tale om forventninger til samtaleforløbet. Jeg forsøger at hjælpe til at finde egne metoder eller egne måder at tackle problemerne på samt se på, og vurdere, konsekvenserne af de forskellige valg. Den enkeltes ressourcer og positive livserfaringer er mit udgangspunkt i dette arbejde.

Jeg arbejder med teoretisk referenceramme til kognitiv, systemisk  og psykodynamisk terapi, ligesom jeg anvender kropsterapeutiske teknikker.

Supervision

Jeg har mangeårig erfaring med supervision af såvel

 • Enkeltpersoner
 • Grupper
 • Psykologfaglig
 • Blandede faggrupper

Jeg arbejder indenfor såvel den systemiske, kognitive og den psykodynamiske teoriramme.

Debriefing

Af og til hænder det, at personalegrupper oplever store ulykker og katastrofer, død eller alvorlig skade hos kollegaer m.v.

Det kan være hjælpsomt at få talt hændelsen og de svære følelser og tanker som følger igennem i personalegruppen, i en struktureret form med en udenforstående professionel, for at forebygge unødige eftervirkninger.

Udviklingssamtaler

Flere arbejdspladser ønsker at give deres medarbejdere de bedste forudsætninger for at finde udviklingspotentialer.

Der kan være fokus på

 • Arbejdsprocesser
 • Stressforebyggelse
 • Samarbejdsrelationer
 • Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Forskellige terapier

Forskellige terapier

Krops og gestaltterapi

En arbejdsform, hvor der arbejdes med uafsluttede konflikter eller begivenheder, måske i barndommen, som har betydning for din måde at fungere på. Et eksempel kan være et traume. Eller dine forældres betydning for den måde du fungerer på nu. Det kan også være forskellige sider af dig, hvor du er i konflikt med dig selv.

Eksistentiel terapi

Vi arbejder med de store spørgsmål, livet og døden, med alvorlig sygdom, at turde tage ansvar for sig selv, med isolationen, ensomheden og meningsløsheden.

Eksempelvis er det nogen gange sådan, at angst eller angstrelaterede tilstande kan have rødder her.

Til dig, der oplever dig terapiresistent

Hvis du har en historie med at have prøvet, måske flere, terapiforløb, og ikke syntes det har hjulpet dig, fordi du ikke rigtig syntes, at der sker noget med dine følelser, kan det være, at CFT, eller mødfølelsesbaseret terapi, er noget for dig.

Kort er terapien baseret på, at der er mindst tre motivationsystemer i den del af hjernen, hvor følelserne sidder.

 • Et system for drifter, stimulering, konkurence, at være aktiv
 • Et system for tilfredshed, beroligelse, tryghed i kontakten
 • Det trusselsbaserede system. Her dannes angst, sikkerhedssøgning, tilbagetrukkethed, depression osv.

Det trusselsbaserede system kan være for stort og aktivt og beroligelsessystemet kan være for svagt. Det kan både skyldes forhold i den fortid eller biologiske forhold.

CFT lægger focus på at styrke det tryghedsskabende motivationssystem og derved at dæmpe angsten. Metoden er mindfulnessbaseret og kaldes også fysioterapi for hjernen.

Parterapi

Jeg arbejder med kommunikationen og med, at I får udtrykt Jer overfor hinanden på en respekterende måde og får nogle redskaber til kommunikationen.

Klientcentreret terapi eller samtaleterapi

Klientcentreret terapi eller samtaleterapi

Bruges særligt til at klienten via samtale bliver klogere på sig selv

Bruges særligt til at klienten via samtale bliver klogere på sig selv og får italesat følelser, tanker og oplevelser. Det har en særskilt betydning, at blive bevidst om følelser, sådan at der ikke skal investeres energi på fortrængninger og andre forsvar. Der kan også være et behov for at lære at være i sine følelser, så man ikke behøver forsøge at undvige dem, f.eks ved generel angst.

Hjælp til

Behandling af angsttilstande, OCD, depression og nedstemthed, i udgangspunktet kognitiv behandling, men bruger også andre terapiformer til bagvedliggende eller vedligeholdende problemer, se nærmere under terapi

terapi for personligt besvær af stort set alle slags og til personlig udvikling og for traumer, sorg, tab og andre livskriser.

Du kan forvente, at

 •  jeg er nærværende og lyttende
 • jeg stiller spørgsmål, men er også respekterende og det kommer ikke til at ske, at du  føler dig autoritært behandlet eller skræmt
 • jeg afklarer mål sammen med dig og at jeg er god til at fastholde, at vi arbejder frem mod målet
 • jeg reflekterer over terapien mellem sessionerne og derfor skriver jeg også journal, men når terapien er afsluttet bliver journalen destrueret
 • jeg bruger supervisor, så jeg kan få hjælp, hvis der er noget i terapien, der volder mig besvær

Jeg styrkende terapi

HVORDAN FOREGÅR EN PSYKOANALYSE?

Jeg styrkende terapi er en terapiform….

Jeg styrkende terapi er en terapiform, der nærmest kan beskrives som en videreudvikling af gestaltterapi og som samtidig er i familie med kognitiv terapi, bla. fordi der arbejdes meget med de beslutningsfaktorer, som findes i nuet. Metoden  er særlig egnet, hvis du ønsker at arbejde med forskellige sider af dig selv.

Eksempler på det metoden kan bruges til kan være:

 • Problemer med realitetssansen, andre forstår dig ikke
 • problemer med dømmekraften, regulering og kontrol af behov, du kommer til at dramatisere, du har svært ved at være direkte
 • problemer med følelses eller impulskontrol, du bliver måske meget vred på de “forkerte” tidspunkter, du lider under ikke at blive vred, du har svært ved at knytte dig til nogen, du vælge de “forkerte” kærester eller venner, som ikke er gode for dig, du synes at du er meget dum, du har ringe selvtillid, andre forstår dig ikke eller du forstår ikke dem, du er ængstelig, du er stædig, du har meget svært ved at træffe beslutninger, du er meget striks overfor sig selv, du har dårlige vaner, du bliver nemt slået ud af kurs og der er mange andre muligheder.

Kognitiv terapi til angst og depression

Kognitiv terapi til angst og depression

Kognitiv terapi er en terapiform i rivende udvikling

Kognitiv terapi er en terapiform i rivende udvikling. Helt kort bygger den på en erfaring med at følelser, tanker, krop og adfærd påvirker og vedligeholder hinanden, når der er tale om en uhensigtsmæssig problematik. At du ikke er dine følelser og tanker, men at det er noget du har.Og med den viden kan du få hjælp til at lære at stoppe den vedligholdende cirkel og erstatte den med noget andet.

Kognitiv terapi indebærer

Kognitiv terapi indebærer også behandling af de bagvedliggende problematikker, som måske har skabt problemet eller som i altfald kan være med til at vedligeholde det. Og her kan det ofte være relevant at inddrage andre terapiformer, f.eks. gestaltterapi, jegstyrkende terapi eller eksistentiel terapi.

Også positiv psykologi er anvendeligt, så der sker en bevistgørelse af egne styrker og en “overlejring” af nye positive erfaringer.

Der er ny viden om, at hjerne påvirkes af vores oplevelser, dels i form af hormondannelse, dels i form af dannelse af neuroner. Dette kan anvendes positivt i terapien, så der arbejdes med at skabe positive hormoner og neuroner( fysioterapi for hjernen).  Både positiv psykologi og Medfølelsesorienteret Terapi (CFT) er velegnede hertil.

Positiv psykologi

Handler ikke, som nogen tror, om at se tingene med positiv briller, men derimod om at bevistgøre sig om sine styrker, positiver sider og værdi og tage udgangspunkt i dem.

Medfølelsesbasseret terapi/CFT

Medfølelsesbasseret terapi/CFT  bygger på mindfulness og handler om at tilføje sig selv mere tryghed og mindre angst. Jeg bruger den i mange situationer, men se beskrivelse under afsnittet “Til dig, der synes du er terapiresistent”

Mindfulness

Mindfulness er en efterhånden meget anerkendt og behagelig måde at lære sig, at følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd ikke er dig, men noget du har. Du lærer også at være tilstede i nuet.

Fra problem til løsning

“Bag et hvert problem ligger en frustreret drøm”

– Jeg arbejder ud fra den systemisk løsningsfokuserede metode som er en anerkendt metode, der er udviklet af Steve de Shaser, som udviklede metoden ud fra den såkaldte Bateson Gruppe.

– Der er ikke nogen der “har patent” på sandheden. Dette gælder også for terapeuter: deres måde at forstå et problem på, er ikke mere sand/rigtig end klientens måde at forstå problemet på.

– Udgangspunktet for en dialog mellem en terapeut og en klient er derfor altid klientens oplevelse af sin situation/sit problem og terapeutens opgave bliver at tilbyde en anden forståelsesramme af problemet.

– Klienten rummer selv løsningen på sine problemer.
Løsningsterapiens hovedprincip er at terapi er omorganinsering af allerede indlærte erfraringer, snarere end indlæring af nye.

– Terapien går på
“At bruge det klienten har med til at imødekomme hans/hendes behov på en sådan måde, at klienten kan leve et tilfredsstillende liv på egen hånd”.

Hvad koster en stresset medarbejder i din virksomhed?

Hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere

Gennem det seneste par år har cirka 80 % af mine coachingopgaver handlet om stress. Flere opgaver er bestilt af virksomheder, der ønsker hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere.

Det er i grunden ikke så sært, når man ved hvor meget det koster for en virksomhed at have medarbejdere med stress. Prisen kan nemlig være temmelig høj.

De mest almindelige følger af stress hos en medarbejder, er en eller flere af følgende punkter:

 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnproblemer
 • Glemsomhed
 • Nedsat immunforsvar
 • Ændring af temperament
 • Manglende overblik
 • Nedsat arbejdsfunktion
 • Sygemelding
 • Langtidssygemelding

Vurder nu selv, hvor meget hvert enkelt punkt, koster af indtægtstab, hvis virksomheden har en eller flere ansatte med stress.

Helt slemt bliver det hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt og efterfølgende må ophøre i jobbet.

Her skal man tænke på prisen for eventuel vikardækning i sygemeldingsperioden, eller nedgang i produktion.

Efterfølgende kommer der omkostninger

Efterfølgende kommer der omkostninger til stillingsopslag, tidsforbrug på ansættelsessamtaler (for mindst 1 medarbejder), indkøringsperiode for den nyansatte, med hjælp fra en eller flere ansatte og muligvis også en længere oplæringsperiode. Indenfor mange fag er det ikke usædvanligt, at en ny medarbejder først kan bestride stillingen 100 procent, efter 1 års tid.

På baggrund af dette, er det forståeligt at virksomhederne er villige til at investere i stresshåndtering. De kan se fidusen i, at værne om deres dygtige og loyale medarbejdere.

Det gode er, at dette også kommer medarbejderen til gode. Der er tale om et frynsegode, der er med til at give den enkelte medarbejder energi og et solidt værn mod stressens følgesygdomme.

Man kan vel sige, at der er tale om en win-win situation…

Livsvejen

Særligt Sensitiv

En person der er meget sensitiv modtager verden på en helt anden dybdegående og intens måde end andre mennesker. Det betyder at der er stor risiko for at blive overstimuleret, hvilket kan betyde, at man reagerer med stress, angst, overreagerer, bliver gråd labil med mere.

Særligt sensitive mennesker kan komme til at føle sig anderledes, udenfor eller blive ekskluderet, hvis man ikke er opmærksom på det meget sensible sind, hvor alle indtryk tages rent ind. Denne overfyldte tilstand kan man gøre noget ved, og men kan danne strategier for hvordan man undgår at blive overfyldt. Her kan jeg hjælpe dig.

Mobning

Mobning er en af de mest ødelæggende faktorer du kan udsættes for.

Mobning kan bedst defineres som noget, der foregår over tid, og som føles ubehageligt og som foregår mod en person, der ikke kan blive fri for denne handling. – andre kan ikke bestemme, om du er udsat for mobning. Det er kun DIG der kan afgøre om noget ikke er godt for dig.

Der er ingen mennesker der skal finde sig i mobning. Det er aldeles uacceptabelt, men det kan være meget vanskeligt selv at komme ud af, da mobbemønstre ofte er en del af en kultur, der har fået lov til at blomstre.

Mindfulness

Mindfulness er en afslapningstilstand, du gradvist føres ned i. I denne afslapning vil alle dine muskelgrupper blive mentalt bearbejdet, og efter behandlingen vil du være yderst afslappet. Mindfulness kan benyttes til bl.a. koncentrationsforøgelse, afstresning, bekæmpelse af mylder tanker og aggressivitet.

Du opøver med andre ord evnen til at handle konstruktivt frem for at reagere uhensigtsmæssigt.

Gennem øvelse og træning vil du selv kunne oparbejde evnen til at anvende mindfulness til f.eks. at koble af fra hverdagens stress.

Udfordringer

Genkender du noget af følgende som en udfordring?

 • Aggression.
 • Bliv positivt medlem af en gruppe.
 • Dit humør.
 • Ensomhed.
 • Eksklusion.
 • Fobier.
 • Gode kolleger.
 • Inklusions muligheder.
 • Jalousi.
 • Ked af det hed/tristhed.
 • Kom i gang med at dyrke sport.
 • Koncentrations besvær.
 • Meget sensitiv.
 • Mobning.
 • Nå flere mål.
 • Positiv i forhold til arbejdet.
 • Rygning.
 • Stress.
 • Studievaner.
 • Tackling af bekymringer.
 • Tage imod nyansatte i forholdet til de allerede etablerede kolleger.
 • Udstødelse.
 • Vold.
 • Vrede.
 • Vend udstødelse af ansatte til inklusion.

Forskellige Behandlingsmuligheder

Hvis du eller nogen du kender oplever en eller flere af følgende, er det måske en god ide at kontakte en samtaleterapeut.

 •       Vanskeligheder i at omgås med andre
 •       Irritabilitet
 •       Tab af interesse for aktiviteter
 •       Angst/panik/nervøsitet
 •       Utilfredshed med arbejde
 •       Problemer med familien eller venner
 •       Ensomhed
 •       Utilstrækkelighedsfølelser
 •       Koncentrationsbesvær
 •       Sorg som følge af et betydeligt tab
 •       Besvær med tilpasning
 •       Ubeslutsomhed
 •       Arbejdsblokade
 •       Besvær med at komme over et traume
 •       Stress
 •       Kroniske smerter

Hvad kan vi tilbyde?

 •       Psykologsamtale, rådgivning, psykoterapi og behandling
 •       Gruppeterapi
 •       Coaching

Vores arbejdsmetoder

Vi arbejder ud fra forskellige terapeutiske tilgange, bl.a. eksistentiel terapi, psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og mindfulness. Den terapeutiske tilgang udvælges til at passe bedst til dit behov/problematik og ønske.

Baggrund

Når mennesker udsættes for traumatiske begivenheder ( som det for eksempel ses ved dødsfald i nærmeste familie, ved ulykker, skilsmisse eller hvis man pådrager sig en svær kronisk eller livstruende sygdom) starter en række psykologiske reaktioner som tillige kan være ledsaget af psykosomatiske reaktioner.

Ofte vil den praktiserende læge derfor blive konsulteret og lægen vil i denne situation være godt hjulpet af at forstå, hvilke psykiske reaktioner patienten gennemlever – for at kunne hjælpe den patient, der er blevet eksistentielt ramt.