Par-coaching

Par-coaching hjælper jer til at sætte ord på det som er svært imellem jer

Par-coaching hjælper jer til at sætte ord på det som er svært imellem jer og giver jer inspiration til at se parforholdet fra nye og friske synsvinkler.

Er f.eks. jalousi, skænderier, uenighed om børn og børneopdragelse, livsstil og prioriteringer på negativ vis tilbagevendende temaer i jeres forhold, kan det være hensigtsmæssigt at få professionel hjælp til at løse op for situationen.

Ofte kan par-problemer relateres til den måde parterne taler med hinanden på

Ofte kan par-problemer relateres til den måde parterne taler med hinanden på. Måske taler man forbi hinanden eller oplevet at den anden ikke rigtig lytter til, hvad der bliver sagt, måske føler man sig slet ikke set og forstået af sin partner.
Her kan par terapi coaching hjælpe med at finde nye mere hensigtsmæssige og konstruktive måder at kommunikere på.

En coach kan hjælpe jer til at blive bevidst om gamle vaner og mønstre, som har forhindret jer i at få jeres parforhold til at fungere..

Par-coaching handler om sammen med jer

   • At afdække jeres fælles og individuelle værdisæt.
   • At få klarhed på hvad der knytter jer sammen og hvad der skiller jer ad.
   • At udskifte jeres gamle mønstre med nye.
   • At sikre jer nye alternativer.

Par-coaching er ikke terapi, men et særdeles effektivt værktøj, der har fokus på nutiden og fremtiden.

Forløbet består som udgangspunkt af fællessessioner, men kan udbygges med individuelle sessioner hvis det ønskes.

Er I i tvivl om, hvorvidt jeres forhold kan have gavn af en coach, er I velkommen til at kontakte mig.

PARTNERVOLD

Vold gør ondt, også på den, der udøver vold

 • Du mister kærligheden fra andre
 • Du mister din selvrespekt
 • Vold påvirker din rolle som FAR
 • Du kan få hjælp til at håndtere din aggressivitet og finde alternative løsninger

Den, der udsættes for vold lider skade

 • Det går ud over dit selvværd og din identitet
 • Det skaber frygt og stress
 • Din rolle som MOR påvirkes
 • Du kan få hjælp til at håndtere din situation og få bearbejdet de traumatiske oplevelser samt opbygget dit selvværd

Vidne til vold

At være vidne til vold er lige så skadeligt som selv at blive slået. Børn, der oplever vold i familien påvirkes i deres psykosociale udvikling

 • Børn ser og hører mere, end du tror
 • Børn har brug for hjælp

KÆRESTEVOLD

Partnervold er ikke noget, der kun foregår mellem voksne. I det seneste år er der kommet mere fokus på unge i voldelige forhold, hvilket hidtil har været et overset problem. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed i 2008 om “Unge og kærestevold i Danmark”, viser at omkring 28.000 unge kvinder og 12.000 unge mænd mellem 16-24 år hvert år udsættes for kærestevold.

Kærestevold er et vidt begreb, der dækker over både den psykiske vold, som fx mobning, chikane, trusler, og forskellige former for fysisk og seksuel vold.

Unge i voldelige forhold har mange gange svært ved at fortælle det til nogen. Der er derfor iværksat forskellige tiltag for at hjælpe og forebygge kærestevold.

HVAD ER VOLD?

Vold er en af mange måder at reagere på

Vold kan være fysisk, psykisk, materiel eller seksuel

Vold er et forsøg på at mestre afmagt og kan udvikle sig til et varigt mønster

Vold løser ingen problemer

Vold skaber problemer

Vold i familien er desværre et omfattende problem og stadig omgærdet af et vist tabu, selv om der i de senere år er kommet mere fokus på problemet.

Vold i hjemmet forekommer i alle sociale lag – den er ofte skjult. Der findes betydeligt mere vold indenfor hjemmets fire vægge end noget andet sted.

Vold og kærlighed hører sammen, men vold og kærlighed passer ikke sammen.

Vold dræber kærligheden, vold skaber afstand, vold gør det trygge utrygt.

Det er parakdoksalt, at familien og nære forhold på mange måder er det, der skal repræsentere tryghed i et menneskes liv, en tryghed, der for mange kan blive det mest utrygge af alt. VOLD KAN VÆRE FARLIGT.

I langt de fleste tilfælde er manden den udøvende part, men volden bliver hele familiens problem.

Volden er et symptom på, at noget er/har været galt i personens liv, men også et problem, idet den har nogle konsekvenser både for den, der udsættes for volden og den, der er vidne til volden (børn).

Volden forsvinder ikke af sig selv, tværtimod eskalerer den, hvis ikke der gøres noget.

For at stoppe volden må den gøres synlig, og ansvaret må placeres hos den, der slår. Usynliggørelse opretholder volden.

Alle de mænd, jeg har haft i behandling, udtrykker skamfølelse over at have slået deres partner. De er ulykkelige, for det er ikke det, de ønsker, men de kender ikke til andre muligheder. Men du kan lære at finde andre løsninger.

Det er ikke dig, men det, du gør, der er problemet.

Stressbegrebet har mange forskellige betydninger

Stressbegrebet har mange forskellige betydninger

Stressbegrebet har mange forskellige betydninger, og der er stor variation med hensyn til, hvad der menes med begrebet stress.

I daglig tale bruges begrebet lidt i flæng, lige fra “at være stresset” = at have travlt, til “at gå ned med stress” = at være fysisk/psykisk syg.

Det engelske ord stress betyder belastning eller pres med henvisning til ydre faktorer i det fysiske eller sociale miljø, f.eks. arbejdspres, konflikter eller sammenhæng mellem arbejds- og privatsfæren.

Det kan ytre sig som irritabilitet og træthed, mere eller mindre konstant ulystfølelse og anspændthed ofte med depressiv eller aggressiv tilsnit. En ophobning af belastninger og pres over tid kan føre til en kronisk stresstilstand.

Men også indre faktorer, som f.eks. store krav og forventninger til én selv, kan resultere i en stresstilstand.

Der foregår til stadighed en omfattende forskning i stress, som i dag overordnet kan sammenfattes i et helhedsorienteret bio-psykosocialt stressbegreb.

Der er stor individuel forskel på, hvordan vi reagerer på pres og belastninger. Stressforskningen peger på, at evnen til at klare stress bl.a. hænger sammen med oplevelsen af at have ressourcer og kontrol over sit liv, positivt selvværd, social støtte fra gode venner og familie samt evnen til at slappe af i vanskelige perioder.

I behandlingsarbejdet er det dog ikke kun et spørgsmål om at lære at håndtere eller mestre stress, men også om at finde årsagen, dvs. de faktorer, som udløser stress-reaktionen og så vidt muligt mindske eller fjerne disse.

Etiske regler

Mine etiske regler omfatter som følger:

  • Jeg arbejder kun med raske og velfungerende klienter.
  • Jeg arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet.
  • Jeg indgår ikke i klientforhold, hvor klienten er under medicinering eller i terapi-behandling overhovedet.
  • Jeg støtter klientens eget ønske om udvikling, og respekten for klienten går forud for mine egne interesser.
  • Jeg udnytter ikke min funktion, hverken til fordel for mig selv eller på måder, der kan være til skade for klienten.
  • Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om hvorvidt der foreligger et klientforhold.
  • Jeg er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.
  • Jeg kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.
  • Jeg opbevarer kun notater, journalføring m.m. efter samtykke fra klienten, og alt opbevares, så fuld tavshedspligt sikres til enhver tid.
  • Jeg har ikke intim privat eller større forretningsmæssig omgang med en klient.
  • Jeg henviser til anden behandling/behandler, hvis jeg føler, at jeg ikke er kompetent til at arbejde med de udviklingsønsker eller opgaver, klienten har.
  • Jeg har gennemgået en personlig udviklingsproces og således også den nødvendige emotionelle udvikling.
  • Jeg har til enhver tid ansvar for at vedligeholde og udvikle mit eget faglige niveau, som sker ved supervision, efteruddannelse og en relevant personlig udvikling.
  • Jeg har som mål at gøre mig selv overflødig hurtigst muligt.
 • Jeg afslutter ethvert klientforhold på en forsvarlig måde.

Spiritismen

Hvad drejer spiritismen sig om ?

Spiritismen er en samling af principper og love, meddelt af Højt udviklede Ånder, nedskrevet i Allan Kardecs Værker: Åndernes Bog, Mediernes Bog, Evangeliet ifølge Spiritismen, Himmelen og Helvede og Genesis, disse bøger danner grundlaget for den spiritistiske lære.

“Spiritismen er videnskaben som omhandler Åndernes natur, oprindelse og skæbne, samt deres samvirke med den legemlige verden.”

(Allan Kardec, “Hvad er Spiritismen”, Forord.)

“Spiritismen virkeliggør det Jesus sagde: “Og jeg vil bede Faderen og han skal give jer en anden talsmand, for at han skal være hos jer for evigheden, sandhedens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kender ham ikke. I kender ham, for han bliver hos jer og skal være i jer.” (Johannes 14:16-17) “Spiritismen giver indsigt, så at mennesket får viden om hvor det kommer fra, hvor det skal hen og hvorfor det befinder sig på jorden; den minder mennesket om de sande principper om Guds lov og trøster igennem tro og håb.”

(Allan Kardec, “Evangeliet ifølge Spiritismen”, kap. VI-4)

Hvad tydeliggør spiritismen ?

Den tydeliggør nye og grundigere begreber om Gud, om Universet, om Menneskene, om Ånder og om Lovene som regulerer livet.

Spiritismen tydeliggør også hvad vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen, hensigten med vor eksistens på jorden og årsagen til smerte og lidelse.

Hvad indebærer spiritismen ?

Ved at bringe nye begreber om mennesket og alt som omgiver det, berører Spiritismen alle felter i den menneskelige kundskab, aktivitet og adfærd. Den åbner en ny epoke for Menneskehedens fornyelse.

Spiritismen kan og bør studeres, analyseres og udøves i alle livets grundlæggende aspekter: videnskabelige, filosofiske, religiøse, etiske, moralske, pædagogiske og samfundsmæssige.

Hvad er grundlæggende i læren om spiritismen ?

Gud er den højeste intelligens, første årsag til alt. Gud er evig, uforanderlig, immateriel, unik, almægtig, fuldstændig retfærdig og god.

Universet, som er Guds skabelse, indbefatter alle rationelle og irrationelle væsener, med eller uden sjæl, fysiske eller ikke fysiske.

I tillæg til den fysiske verden hvor de inkarnerede ånder bor (mennesker), eksisterer den åndelige verden, boligen for diskarnerede ånder.

I Universet findes andre beboede verdener med væsener på forskellige udviklingsniveauer: Mindre, lige så meget eller mere udviklede end menneskene.

Alle love i universet er guddommelige, fordi Gud har skabt dem. De omfatter både de fysiske og de moralske love.

Mennesket er en ånd som er inkarneret i en fysisk krop. Perispriten er et slags semi-materielt hylster som forbinder ånd og legeme.

Ånderne er skabelsens intelligente væsener. De danner den åndelige verden som altid har eksisteret og som overlever alt.

Ånderne er skabt enkle og uvidende. De udvikler sig intellektuelt og moralsk, og går fra lavere til højere grader i det åndelige hierarki, indtil de opnår en fuldstændig grad af renhed hvor de nyder en konstant lykke.

Ånderne beholder sin individualitet før, under og efter hver inkarnation.

Ånderne reinkarnerer så mange gange det er nødvendigt for deres udvikling.

Ånderne udvikler sig altid. I sine mange fysiske tilværelser kan de af og til stå stille, men de går aldrig tilbage i deres udvikling. Farten i den moralske og intellektuelle udvikling står i forhold til de anstrengelser ånden gør for at opnå fuldkommenhed.

Ånderne hører til forskellige niveauer, afhængig af hvilken grad af fuldkommenhed de har nået. Rene ånder, som har nået en høj grad af fuldkommenhed. Gode ånder, som har et fremherskende ønske om det gode. Ufuldkomne ånder, præget af uvidenhed og med en tilbøjelighed til onde og slette lidenskaber.

Forbindelserne mellem ånderne og menneskene er konstant og har altid eksisteret. De gode ånder opmuntrer os til det gode, støtter os i livets prøvelser og hjælper os at bære dem med mod og tålmodighed. De ufuldkomne leder os til onde handlinger.

Jesus er vejleder og forbillede for hele menneskeheden, og læren som han underviste i og som han praktiserede er guddommelig lov.

Den kristne moral, som nedskrevet i Evangeliet, er vejen for en sikker udvikling for alle mennesker. Praktisering af denne moral er løsningen på alle menneskelige problemer, og målet menneskeheden bør stræbe efter.

Mennesket har fri vilje til at handle og svarer for følgerne af sine handlinger.

Menneskets fremtidige liv bringer lidelser eller glæder alt efter om deres handlinger har været i harmoni eller ej med den guddommelige lov.

Bønnen er udtryk for tilbedelse af Gud og er i pagt med universets lov. Behovet for bøn er medfødt, ligesom idéen om Skaberens eksistens er medfødt.

Bønnen forbedrer mennesket. De som beder med iver og tillid får mere styrke mod fristelser, og Gud sender gode ånder for at hjælpe dem. Denne hjælp bliver aldrig nægtet når der bedes med oprigtighed.

Spiritistisk praksis

Al spiritistisk praksis er gratis, i overensstemmelse med Evangeliets moralske principper: ”Giv frit, det du frit har modtaget.”

Spiritismens praksis skal være enkel, uden nogen ydre tilbedelse, sammenstemmende med det kristne princip om, at Gud bør dyrkes i ånd og sandhed.

Spiritismen har ingen præstestand. I spiritistisk praksis bruges hverken alter, billeder, tilbedelse af billeder, sakramenter, skriftemål, syndsforladelse, processioner, ornamenter, alkoholiske eller hallucinogene midler , røgelse, tobak, talismaner, amuletter, horoskop, spådom, pyramider, krystaller, kompasser eller andre objekter.

Spiritismen påtvinger ingen sine principper. Er man interesseret i at lære den at kende, bør man studere og undersøge den nærmere, før man eventuelt accepterer den.

Mediumiteten, den evne som muliggør åndenes kommunikation med menneskene, er medfødt hos mange personer, uanset religion eller livssyn.

Praktisering af mediumistiske evner bør være baseret på den spiritistiske lære og den kristne moral.

Spiritismen respekterer alle religioner og livsanskuelser, værdsætter alle bestræbelser på at udøve det gode og arbejder for fred og fælleskab mellem alle nationer, uanset race, hudfarve, nationalitet, tro, kulturel eller social status. Den erkender også at “et virkelig godt menneske er det som i højere grad følger retfærdighedens, kærlighedens og barmhjertighedens lov.” (The Gospel according to Spiritism, kapitel 17, 3. item)

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser

Hvad er en personlighedsforstyrrelse ?

Personlighedsforstyrrelse er ikke i sig selv en diagnose, men derimod den overordnede betegnelse for en række underdiagnoser med fælles træk. Diagnoserne er hver for sig udtryk for forskellige måder at forholde sig til omverdenen på.

At have en personlighedsforstyrrelse

At have en personlighedsforstyrrelse betyder at man befinder sig i et mellemrum imellem det at være velfungerende og det at være psykisk syg. Man har altså ikke en egentlig sindslidelse som f.eks. skizofreni, men man er derimod i et slags grænseområde imellem det normale og det at være sindslidende.

De enkelte underdiagnoser  indkapsler de symptomer og problemstillinger man oplever i hverdagen. Ofte optræder flere personlighedsforstyrrelser sammen, og det er sjældnere at man kun har en type.

De enkelte personlighedsforstyrreleses typer

De enkelte personlighedsforstyrreleses typer er meget forskellige. Er man f.eks. ængstelig-undvigende (også kaldet evasiv) så vil man typisk have problemer i sociale sammenhænge. Man føler angst ved tanken om at skulle være sammen med andre, måske især mennesker man ikke kender, forsamlinger eller potentielle kærester.

En anden underdiagnose er f.eks. borderline. Har man borderline vil man have en tendens til store følelsesmæssige udsving. Man opfatter ofte verden som sort/hvid, altså at ting enten er 100% positive eller negative. Ofte vil man skifte imellem disse opfattelser. Ens relationer til andre mennesker er ofte ustabile. Du kan læse mere om de enkelte underdiagnoser ved at vælge dem i menuen i venstre side

Fælles træk ved personlighedsforstyrrelser

Der er en række fællestræk ved alle personlighedsforstyrrelser. For alles vedkommende gælder det at man har svært ved at etablere og opretholde stabile ligeværdige relationer med andre mennesker. Det være sig f.eks. i forhold til at have et social liv generelt, altså venner, familie, kollegaer, kæreste osv.

Mange (ikke alle) med personlighedsforstyrrelser har udviklet forskellige, sommetider uheldige, måder at tackle den ofte store psykiske smerte på. Det ses f.eks. ofte at personer med personlighedsforstyrrelser lider af forskellige misbrugsproblemer.

Først og fremmest er det et voldsomt psykisk problem for den enkelte at have en personlighedsforstyrrelse, men samfundet som helhed vil også have stor gavn af at den enkelte får en bedre tilværelse og udvikler sine ressourcer.

Vi vil arbejde for at fremme forståelsen for personlighedsforstyrrelser i den brede offentlighed og hos myndighederne.

Det er ikke nødvendigvis sikkert at man selv er klar over at man har problemer, eller har viden om at man selv er årsagen til ens problemer. Personlighedsforstyrrelser er udtryk for problemer med den måde man opfatter og fortolker verden på.

Hvis vi vender tilbage til ængstelig-undvigende personlighedsforstyrrelse som eksempel, så kunne en person med denne diagnose have en grundlæggende opfattelse af at det at være sammen med andre mennesker med stor sandsynlighed vil føre til at man dummer sig og bliver til grin. Denne grundholdning vil sidde meget dybt og udløser angst for situationen. Angsten vil opleves så voldsom at personen forsøger at undgå at komme i den. Med andre ord forsøger personen at undgå sociale situationer. Dette er altså et eksempel på en problematisk grundholdning, og sådanne misfortolkninger findes i mange forskellige varianter i forhold til hver enkelt diagnose.

Behandling af Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser forsøges ofte behandlet med medicin, hvilket kan være en god idé for en periode. Nogle må forblive medicineret hele deres liv, men mange vil med tiden kunne undgå medicinsk behandling hvis de bliver psykoterapeutisk behandlet. Psykoterapi er samtalebehandling.

En af de behandlingsformer der har vist sig meget effektfuld ved personlighedsforstyrrelser er kognitiv adfærdsterapi. Det er en behandlingsform hvor klienten i samarbejde med terapeuten kigger på de grundholdninger og kerneantagelser der udløser de problemer man har. Der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger og det kan være meget individuelt hvad der virker for den enkelte.

Skizofreni

Hvad er skizofreni?

Man støder på ordet skizofreni i tide og utide. En del forbinder ordet med sindssyge og farlige mennesker, som er uden sans og samling. Uanset, hvordan man dog opfatter ordet på sindslidelsen, kan man stå ved siden af en skizofren person helt uden at vide det.

De fleste skizofrene er således på ingen måder til fare for sig selv eller for andre. Det udelukker dog ikke, at skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som skal behandles. Hvad er skizofreni i grunden egentlig?

Stemmer og hallucinationer

I gamle dage gik skizofreni under betegnelsen ungdomssløvsind. Denne betegnelse blev senere erstattet af det sammensatte ord skizofreni, som er græsk og betyder spaltet sind.

I Danmark findes der ca. 15-20.000 mennesker, som lider af skizofreni. Der er ingen forskel på kønnene, men sindslidelsen opstår tidligst hos mænd. Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som kendetegnes ved en bestemt række symptomer.

De mest almindelige og fremkommende symptomer er: hallucinationer, vrangforestillinger, energiløshed, visuel og verbal indlæring, social tilbagetrækning, begrebsdannelse samt evnen til at fastholde og bearbejde information. Der findes dog ikke kun en form for skizofreni.

I Danmark arbejder man således ud fra fire hovedtyper, som hver har deres symptomer og kendetegn. Simpel skizofreni er kendetegnet ved ikke at have symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger. Hebefren skizofreni er meget skiftende og kendetegnes ved bizar opførsel og følelsesudtryk.

Kataton skizofreni kendetegnes ved bevægelsesforstyrrelser og positioner. Paranoid skizofreni er den hyppigst forekomne type, hvor den sindslidende hører stemmer, hallucinerer og udviser forfølgelsesvanvid. På verdensplan findes der ca. 45 millioner mennesker, som lider af skizofreni.

Kan skizofreni behandles?

Det er ikke med garanteret sikkerhed, at man kan udpege årsagen til skizofreni, men meget tyder på, at genetiske og miljømæssige faktorer er de mest sandsynlige årsager. Derfor er der en stor sandsynlighed og chance for at nedarve sindslidelsen.

Man er blevet bedre til at behandle skizofreni, blandt andet ved hjælp af antipsykotiske præparater. På den måde kan man helt fjerne symptomerne hos visse af de sindslidende, men sociale foranstaltninger spiller også ind, og væresteder, botilbud, terapi og kontaktpersoner er alle vigtige faktorer i behandlingen af skizofreni.

Antallet af skizofrene, der bliver kureret ligger på ca. en tredjedel af det samlede antal syge. En anden tredjedel oplever forbedring, og mange af disse kan fungere relativt normalt. Den sidste tredjedel kan derimod ikke behandles og vil lide af skizofreni hele livet.

Fakta

1. Skizofreni er den græske betegnelse for de danske ord: ”spaltet” og ”sind”.

2. Skizofreni kendetegnes ved en række symptomer, hvoraf hallucinationer og forfølgelsesvanvid er de mest kendte.

3. Lige mange mænd og kvinder får skizofreni. Dog får mænd diagnosen tidligere.

4. En tredjedel af skizofrene kureres fuldstændigt.

Coaching & sparring

Coaching – Hvordan coacher man?

En coachs opgave er at støtte sin kunde og derved hjælpe ham eller hende med at opnå et specifikt personligt eller professionelt resultat, men hvordan coacher man i praksis?

Hvad skal en coach opnå?

En coach skal skabe et trygt område hvor klienten kan ”se” sig selv mere tydeligt.

En coach skal fremprovokere flere velovervejede tanker og handlinger fra klientens side end klienten kunne have opnået uden hjælp.

En coach skal skabe klarhed omkring de mål og de resultater man har aftalt at arbejde med

En coach skal hjælpe sin klient med at se hvad han mangler for at opnå sine mål og hjælpe sin klient udvikle en strategi som han/hun kan bruge til at nå sine mål.

En coach skal motivere sin klient.

Hvordan coacher man i praksis?

En coaching session vil ofte forløbe som en samtale mellem coachen og klienten. Det kan være en rigtig god idé at begynde med at afklare hvilken rolle du har tænkt dig at spille under forløbet, f.eks.: Ven, lærer, kritiker.

Begynd selve samtalen med at afklare hvilket problem eller mål i skal arbejde med, Bed evt. klienten opsummere problemet eller målet i en kort sætning.

Når emnet er afklaret kan man bede klienten komme med forslag og ideer som kan afhjælpe problemet eller hjælpe vedkommende nå sit mål, går klienten i stå kan du hjælpe ham på vej, men forsøg at lade klienten komme med alle de input han overhovedet kan før du selv bidrager med noget.

Herefter kan coachen komme med input og forslag til forbedringer, det er vigtigt at komme med kritik på en så positiv måde som muligt og konstant arbejde på at højne klientens selvværd og selvanseelse.

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre men at komme med forslag eller stille spørgsmål som leder klienten på rette vej. Coachens opgave er at hjælpe klienten til selv at finde en løsning eller en strategi. Simplificer problemstillinger og motiver klienten. Sammen udarbejder i en strategi klienten skal følge eller som i skal arbejde videre med fremover.

En god måde at afslutte en coachingsession kan være at bede om feedback på sin coaching og spørge klienten hvad hun har fået ud af forløbet. Tit vil coachen give klienten hjemmearbejde for som han/hun skal arbejde på til næste coachingsession.

Faktaboks:

De vigtigste ting en coach skal kunne:

 • Støtte
 • Afklare
 • Motivere

Til virksomheder

1.Lifecoaching

Det er for dig der har brug for at skabe balance imellem dit private liv og dit arbejdsliv. Du får hjælp til at skabe din personlige plan over hvordan du når dine mål på den bedste og mest effektive måde på begge områder af dit liv.

2.Karrierecoaching

Det er for dig der står over for ændringer i din karriere. Det kan for eks. være på grund af behovet for egen udvikling af arbejdsmæssige kompetencer eller oplevelsen af at du ikke har mulighed for at udfolde allerede eksisterende kompetencer. Det kan også være ændringer i organisatoriske strukturer, nedskæringer og omorganiseringer

3.Stresscoaching

Stresscoaching er et coachingforløb specielt til mennesker med stress. I forløbet, arbejder vi på, at du får din hverdag til at hænge sammen, får mere overskud og glæde. Og endelig arbejder vi på, at du får et velfungerende liv.
Stresscoaching kan anvendes både forebyggende og afhjælpende. Det er en form for hjælp, hvor du bliver hjulpet ovenpå igen og hvor du lærer at genkende stresssignaler så du kan forebygge stress i fremtiden.


Kurser for virksomheder

Metoder i coaching

Coaching er et redskab, der bruges til mange formål og på mange forskellige niveauer – både personligt og i forhold til jobbet og karrieren.

Coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i den coachedes mål. Gennem målrettede spørgsmål opnår den coachede (medarbejderen/kollegaen) at se tingene i et nyt perspektiv samt at blive klar over egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til målet.

Formålet med forløbet er at give dig en grundlæggende indsigt i, hvad coaching er. Du bliver præsenteret for coaching redskaber og trænet i at anvende disse.

Vi arbejder med princippet ”learning by doing”.

Udbytte: bedre arbejdsklima mere trivsel på arbejdspladsen

Modulerne bliver skræddersyet efter virksomhedens behov.

Pris og sted: Aftales

Stress

Stress er blevet til en daglig følgesven på nutidens arbejdspladser. Stress går ud over både kreativitet og effektivitet og i sidste ende medarbejderen – og dermed virksomhedens resultater og økonomi. Alle kan lære at håndtere hverdagens turbulens og mange forandringer, så stress holdes på afstand og effektiviteten bevares. Dette kursus giver dig de redskaber, der skal til.
Formålet: nye vinkler og brugbare redskaber, der forbedrer arbejdsglæde/arbejdsklima.

Pris og sted: Aftales  

Workshops / Foredrag


• Coaching – et redskab til personlig udvikling
• Når du dine mål?
• Hvad tror du på?
• Den feminine gennemslagskraft
• Relationer og projektioner
• Sig dog hvad du mener?
• Meditation og afstresning
• Powerkvinder

Er du interesseret i nogle af de ovenstående emner eller har lyst til at høre om flere af dem er du velkommen til at ringe for en uforpligtende snak.

Workshops kan skræddersyes til lige netop jeres behov.
Pris og sted: Aftales

Hvorfor coaching?

hvorfor coaching

Coaching

Hvad er coaching?

Coaching er en professionel dialog der tager udgangspunkt i dine ønsker. Det hjælper dig med at skabe det liv du ønsker og giver dig mulighed for at leve dine drømme fuldt ud. Coaching hjælper dig til at erkende hvor du på nuværende tidspunkt befinder dig i dit liv og hjælper dig til at fastsætte nye mål ift. hvor du ønsker at være.
Coachen hjælper dig til at finde ud af hvad du ønsker, hvorfor du ønsker det og hvad forhindrer dig i at gøre det. Derudover får du hjælp til at skabe din personlige plan over hvordan du når dine mål på den bedste og mest effektive måde.

Du får bevidsthed over dine udfordringer, du får mulighed for at afbryde de uhensigtsmæssige mønstre samt du får motivation til en reorientering og integration af det nye i dit liv.

Udg. punkt er at du har alle svarene ind i dig selv.
Coachen støtter dig i din proces med respekt for din integritet.

Hvorfor coaching?

Via coaching får du bl. andet hjælp til at finde:

• dine evner og indre ressourcer
• udfordringer og vigtige temaer
• livsområder, du må tage en kærlig hånd om
• dybere forståelse af dig selv
• en vis forløsning og afklaring
• hjælp til at fokusere på dine mål
• afklaring af hvor du er nu og hvor du er på vej hen
• praktiske idéer og øvelser

Hvad får du ud af coaching?

• et liv uden stress
• større selvtillid og selvværd
• større klarhed over dine værdier
• større kendskab til dine egne mønstre –
hvorfor gør du som du gør ?
• større balance imellem dit private liv og dit arbejdsliv
• bedre livskvalitet
• mere glæde og humor
• mulighed for at forstå/forbedre de nære relationer
• mulighed for at lære at udtrykke dine holdninger og
meninger på en hensigtsmæssig måde

Konsultationen kan efter behov suppleres med øvelser, der passer specielt til dig.